Hur kan konsultstöd underlätta?

Aons konsulter kan hjälpa till i utvalda moment eller som projektledare under hela lönekartläggningsprocessen.

Aon utgår alltid ifrån de steg som krävs för att genomföra en lönekartläggning enligt Diskrimineringsombudsmannens intentioner och uppfyller det lagkrav som finns. Dokumentationen sker i enlighet med de krav som ställs i Jämställdhetslagen. De kartläggningar som vi hjälpt till med har alltid godkänts av DO.

Moment i lönekartläggningsprocessen där Aons konsulter vanligen bistår företag

Information/utbildning för samverkansgruppen
Initialt hålls ett uppstartsmöte med lönesättande chefer och fackliga representanter (samverkansgruppen). Syftet med mötet är att informera, beskriva och ge en gemensam grund inför lönekartläggningsarbetet.

Analys
En första analys av det framtagna lönekartläggningsmaterialet genomförs där Aon kan fungera som rådgivare. Om så önskar kan samverkansgruppen vara delaktig i detta steg. Konsult från Aon Hewitt kan göra en första analys av underlagen och markera där ytterligare analys behöver göras.

Handlingsplan & Dokumentation
För att en lönekartläggning ska vara fullständig måste alltid en handlingsplan göras. I handlingsplanen framgår bl.a. hur löneskillnader kan förklaras eller åtgärdas. Aon kan utifrån utarbetade mallar förbereda all dokumentation i enlighet med lagkraven.


Kontakta Aon för mer information
om verktyget och personlig rådgivning.


Kontakta oss