Därför lönestatistik

Det finns många orsaker till att företag vill skaffa sig en uppfattning om löneläget på marknaden.

  • Kunskap om löneläget är en förutsättning för att sätta en lön som engagerar och motiverar medarbetarna.
  • Lönestatistikportalen är ett verktyg för lönesättande chefer.
  • Lönestatistik kan också vara till hjälp om du ska göra en lönepolicy för företaget.
  • Marknadsmässig lön är viktig för att behålla nyckelpersoner.

Bra lönestatistik ett stöd i lönesättningen

Statistiken beaktar yrkesområden, svårighetsgrad och kompetens utan att redovisningen är för komplicerad. Det är enkelt att rapportera in och det är lätt att få ut statistik ur lönedatabasen. Sammanställningar och beräkningar kan göras efter företagets behov vid olika tillfällen och i olika syften. Bra lönestatistik är ett stöd i lönesättningsprocessen.

Statistiken använder en arbetsvärderingsteknik som är anpassad till tjänsteföretag.

Almeganivåerna ett stöd i lönekartläggningsarbetet

Almeganivåerna kan också användas vid analyser om det föreligger osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som har lika eller likvärdigt arbete. Arbeten är likvärdiga om de ställer samma krav utifrån en sammantagen bedömning av kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Utöver Almeganivåindelningarna behöver faktorer som ansvar ansträngning och arbetsförhållanden läggas till för att man skall kunna genomföra en korrekt lönekartläggning. Almeganivåerna tillsammans med NYK koder ger en mycket god start i detta arbete.

Ett – två – tre: Det är enkelt

1. Använd den yrkeskodning, NYK, du redan rapporterar in till Svenskt Näringsliv och komplettera med en enkel arbetsvärdering, kallad Almeganivå.

2. Ladda in uppgifter om dina medarbetare och löner i databasen.

3. Ta fram den statistik du behöver, när du behöver den.

Alla företag kan vara med i lönestatistiken, även små företag som inte rapporterar in till Svenskt Näringsliv. Klassificera de anställda enligt NYK och kompletterar med Almeganivå.

Almeganivåerna är sju stycken, från enklare arbetsuppgifter till mer komplicerade. Varje nivå tar hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär, ansvar samt utbildning och erfarenhet. Det finns övergripande rubriker som visar om rollerna är support, självständiga roller eller chefsroller.

Läs mer om NYK-koderna

Läs mer om Almeganivåerna

Få hjälp att hitta rätt NYK-kod för ditt företag

Det är prisvärt

Statistiktjänster har hittills varit dyra för mindre företag, nu erbjuds Almegaförbundens medlemsföretag i samarbete med Aon att medverka i lönestatistik till ett kraftigt nedsatt pris.

Klicka här för utförlig prisinformation