Almeganivåer

Aons nivåindelning är en väl beprövad metod av klassificeringstyp som kan användas för att gruppera merparten av alla roller som finns i såväl den privata som den offentliga sektorn.

Med hjälp av metoden kan man nivåindela roller i olika ”Almeganivåer” som har definierats med utgångspunkt från de olika krav som finns för att man ska kunna utföra arbetsuppgifter och tjänster på ett fullgott sätt.

Genom de NYK koder som företagen identifierat och inrapporterar till Svenskt Näringsliv, och genom matchning av kraven på rollen via nivåbeskrivningar skapas möjlighet att ta fram marknadslöneinformation för dessa olika nivåer och yrken.

Nivåbeskrivningarna är relativt kortfattade med inlagda värdeord för att ge ett enkelt och lätthanterligt redskap för gruppering av roller i olika nivåer.

Efter genomförd nivåindelning och därtill hörande NYK kod kan företaget göra analyser av egna lönestrukturer i förhållande till lönepolitik, nyckelbefattningar etc.

Almeganivåernas uppbyggnad

I systemet definieras sju nivåer A-G där A utgör den lättaste nivån och G den tyngsta. Man definierar varje nivå genom att ange arbetsuppgifternas karaktär den sociala interaktionen samt utbildnings- och erfarenhet. Det finns också övergripande rubriker på varje nivå. Det vill säga om rollerna är supporterande, självständiga eller chefsroller.

För nivåerna E,F och G förekommer roller både med personalansvar och specialister utan personalansvar.

Hur går man tillväga

Genom den redan identifierade NYK koden kommer valet av nivåer i många fall kunna begränsas. Det finns en lathund framtagen som ger en indikation på vilka nivåer som bör vara lämpliga att matcha gentemot Läs igenom nivåbeskrivningarna på de föreslagna nivåerna välj därefter den nivå som passar bäst in.

Avsluta med att stämma av krav på utbildning och erfarenhet för att säkerställa att man är på rätt nivå. Observera att det är de krav som skulle ställas vid en nyrekrytering till aktuella arbetsuppgifter som skall bedömas. I många fall kan en högre utbildning innebära att kraven på erfarenhet minskas och omvänt.

Skulle det dock inte kännas helt rätt kan man justera uppåt eller nedåt beroende på vilken nivå som rollen är mest lik.

Almeganivåerna

Det är sällan ett enskilt jobb upplevs ligga exakt på en Almeganivå. Det är därför viktigt att inte fastna på en enskild faktor utan försöka se till helheten. Man gör med andra ord en helhetsbedömning och väljer den nivå som passar bäst. Stämmer texten väl med kraven i jobbet noteras endast rätt bokstav. Om man, i nivåindelningsarbetet, finner att t ex nivå C är för hög och B för låg dvs. man hamnar mitt emellan B och C, används nivå BC. Det är således möjligt att använda 7 steg och 6 mellansteg.

Specialist

För vissa specialistjobb kan kraven vara så höga att nivå E och F och i undantagsfall G, känns rätt. För att underlätta grupperingen av dessa jobb finns kompletterande definitioner under dessa nivåbeskrivningar.

Övrigt

För att man skall kunna utföra nivåindelningen krävs – förutom kunskap om systemet – god kännedom om de faktiska arbetsuppgifterna i de roller som värderas. Det brukar även underlätta om man grupperar alla likartade roller på företaget samtidigt. Man kan då göra relativa jämförelser mellan dessa jobb och bedöma om något jobb avviker (har högre/lägre krav) jämfört med de andra.

Vidare till Q&A